Aviso legal

 

Este aviso legal regula o uso do sitio web agagui.gal (en diante, O SITIO WEB), propiedade da ASOCIACIÓN AGAGUI, con NIF G02836567 e en adiante, O TITULAR DO SITIO WEB.

Navegar polo sitio web de O PROPIETARIO DA WEB atribúe a condición de usuario da mesma e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden ser modificadas.

O usuario comprométese a facer un uso correcto do sitio web de acordo coa lei, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá ao PROPIETARIO DA WEB ou a terceiros, por calquera dano que poida causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obriga.

Identificación e comunicación

O PROPIETARIO DA WEB, en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo de 2002, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico, comunícalle que: A súa denominación social é: ASOCIACIÓN AGAGUI, con NIF G02836567 e con domicilio social na rúa De Tras Salomé, 2. Santiago de Compostela (A Coruña) Galicia – España.

Para comunicarse co PROPIETARIO DA PÁXINA WEB, ten á súa disposición o enderezo postal e o correo electrónico Asociacionagagui@gmail.com

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e O PROPIETARIO DA WEB consideraranse efectivas, para todos os efectos, cando se realicen por correo postal ou correo electrónico.

Uso do sitio web

O sitio web e os seus servizos son de libre acceso e gratuítos. O usuario acepta expresamente facer un uso adecuado dos contidos e servizos de O PROPIETARIO DA WEB e non utilizalos para, entre outros:

a) Difundir contido criminal, violento, pornográfico, racista, xenófobo, ofensivo, en defensa do terrorismo ou, en xeral, contrario á lei ou á orde pública.

b) Introducir virus informáticos na rede ou realizar accións susceptibles de alterar, estropear, interromper ou xerar erros ou danos en documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos e lóxicos do PROPIETARIO DA WEB ou de terceiros; así como dificultar o acceso doutros usuarios á páxina web e aos seus servizos a través do consumo masivo de recursos informáticos a través dos que O PROPIETARIO DA WEB presta os seus servizos.

c) Intentar acceder ás contas de correo electrónico doutros usuarios ou áreas restrinxidas dos sistemas informáticos do PROPIETARIO DA WEB ou de terceiros e, no seu caso, extraer información.

d) Violar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como violar a confidencialidade da información do PROPIETARIO DA WEB ou de terceiros.

e) suplantar a identidade doutro usuario, administración pública ou dun terceiro.

f) Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición ou de calquera outra forma comunicar publicamente, transformar ou modificar os contidos, a non ser que teña a autorización do titular dos dereitos correspondentes ou estea legalmente permitido.

g) Recompilar datos con fins publicitarios e enviar publicidade de calquera tipo e comunicacións para a venda ou outros fins comerciais sen a súa solicitude ou consentimento previo.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, logotipos, tecnoloxía, software, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence ao PROPIETARIO DA WEB e aos seus terceiros colaboradores, sen Non se pode entender que ningún dos dereitos de explotación sobre eles estea asignado ao usuario máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

En resumo, os usuarios que accedan a este sitio web poden ver os contidos e facer, no seu caso, copias privadas autorizadas sempre que os elementos reproducidos non sexan posteriormente transferidos a terceiros, nin instalados en servidores conectados a redes nin suxeitos calquera tipo de explotación.

Así mesmo, todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera tipo que aparezan no sitio web son propiedade do PROPIETARIO DA WEB e dos seus terceiros colaboradores, sen que se entenda que o uso ou acceso a ela atribúe ao usuario calquera dereito sobre eles.

Prohíbese a distribución, modificación, transferencia ou comunicación pública dos contidos e calquera outro acto que non fose expresamente autorizado polo titular dos dereitos de explotación.

O establecemento dunha hiperligazón non implica en ningún caso a aceptación e aprobación por parte do PROPIETARIO DA WEB dos seus contidos ou servizos.

O PROPIETARIO DA WEB non se fai responsable do uso que cada usuario lle dea aos materiais dispoñibles neste sitio web nin das accións realizadas en base a elas.

Exclusión de garantías e responsabilidade

O contido deste sitio web ten un carácter xeral e ten un propósito informativo, sen garantir plenamente o acceso a todo o contido, nin a súa integridade, corrección, validez ou actualidade, nin a súa idoneidade ou utilidade para un propósito específico.

O PROPIETARIO DA WEB exclúe, na medida en que o sistema xurídico o permita, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de calquera tipo derivados de:

a) A imposibilidade de acceder ao sitio web ou a falta de veracidade, precisión, integridade e / ou actualidade dos contidos, así como a existencia de erros de todo tipo nos contidos transmitidos, difundidos, almacenados, postos a disposición de quen Accedeuse a través da páxina web ou dos servizos ofrecidos.

b) A presenza de virus ou outros elementos no contido que poidan causar alteracións nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou datos do usuario.

c) O incumprimento das leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e este aviso legal como consecuencia do uso incorrecto do sitio web. En particular, e como exemplo, O PROPIETARIO DA WEB non se fai responsable das accións de terceiros que violen os dereitos de propiedade intelectual e industrial, os segredos comerciais, os dereitos á honra, a privacidade persoal e familiar e a propia imaxe. como a normativa sobre competencia desleal e a publicidade ilegal.

Asímesmo, O PROPIETARIO DA WEB declina calquera responsabilidade respecto da información que se atope fóra deste sitio web e que non se xestiona directamente. A función das ligazóns que aparecen neste sitio web é exclusivamente informar ao usuario sobre a existencia doutras fontes capaces de ampliar o contido ofrecido neste sitio web e xestionar directamente calquera posible reserva ou contratación de servizos con eles. O PROPIETARIO DA WEB non garante nin se fai responsable do funcionamento ou accesibilidade dos sitios enlazados, polo que non será responsable do resultado obtido. O PROPIETARIO DA WEB non se fai responsable do establecemento de hipervínculos por parte de terceiros.

Procedimento no caso de realización de actividades ilícitas

No caso de que algún usuario ou terceiro considere que hai feitos ou circunstancias que revelan a natureza ilícita do uso de calquera contido e / ou a realización de calquera actividade nas páxinas web incluídas ou accesibles a través do sitio web, deberán enviar unha notificación ao PROPIETARIO DA PÁXINA WEB debidamente identificándose, especificando as presuntas infraccións e declarando expresamente e baixo a súa responsabilidade que a información subministrada na notificación é exacta.

Para calquera asunto litixioso que se refira ao sitio web de O PROPIETARIO DA WEB será de aplicación a lexislación española, sendo competentes os Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela.

Suxeita á legalidade vixente

A información administrativa facilitada a través deste sitio web non substitúe á publicación legal establecida das leis, regulamentos, plans, disposicións xerais e actos publicados formalmente nos diarios oficiais das administracións públicas, que constitúen o único instrumento que acredita a súa autenticidade e contido.